Pravidla Nástrah velkoměsta

Nástrahy velkoměsta - Pravidla soutěžní hry

 

Obecné

 • soutěžní hra (dále jen hra) je určena pro dvoučlenné nebo vícečlenné týmy (dále jen „týmy“), ve kterých je alespoň jeden dospělý a jedno dítě školního věku

 • soutěžní hra má dvě části – poznávací a vyřazovací. V poznávací části plní týmy na jednotlivých stanovištích úkoly a za jejich splnění získávají „Životní zkušenosti“ v podobě žetonů. Ve vyřazovací části jde o zhodnocení získaných „Životních zkušeností“ pro určení konečného pořadí jednotlivých týmů.

 • organizátor vydá závazné Pokyny ke hře (dále jen Pokyny), které mimo jiné obsahují nezbytné informace k jejímu uskutečnění

 

Registrace

 • způsoby přihlášení, výši startovného, uzávěrku přihlášek stanovuje organizátor v Pokynech

 • v případě naplnění kapacity hry má organizátor právo další přihlášky nepřijmout

 

Prezence

 • před startem hry se musí tým zaprezentovat

 • při prezenci bude ověřena totožnost účastníků, dále tým obdrží startovní průkaz a startovní číslo

 • čas prezence, stanovený v Pokynech, je závazný pro všechny účastníky

 


 

Poznávací část

V poznávací části se týmy snaží získat „Životní zkušenosti“ na jednotlivých stanovištích. Čím větší počet jich získají, tím budou mít větší šanci na vítězství ve Vyřazovací části.

 

Před startem

 • tým obdrží před startem mapu s vyznačením jednotlivých stanovišť a několik „Životních zkušeností“ (jejich počet je určen v Pokynech)

 • tým si vylosuje jedno ze stanovišť, jako své startovní místo a obdrží jízdenku „Hromadné dopravy“ na toto stanoviště

 • před startem se tým přesune na své startovní místo, na kterém započne hru

 

Start

 • všechny týmy začínají společně v čase startu, který je vyhlášený v Pokynech

 

Stanoviště

 • stanoviště pro plnění úkolu je viditelně označeno kódem stanoviště a logem hry

 • na stanovišti organizují celý průběh plnění úkolu kontroloři

 • tým je povinen řídit se pokyny a uposlechnout všechny příkazy kontrolorů

 • tým může začít plnit úkol v okamžiku, kdy jsou přítomni na stanovišti všichni jeho členové, tým zná zadání úkolu a podmínky jeho splnění, oznámí tuto skutečnost kontrolorům na stanovišti, odevzdá jim startovní průkaz a potvrzení o způsobu přesunu na toto stanoviště (jízdenku „Hromadné dopravy“ nebo kartičku „Taxislužby“)

 • týmy plní na daném stanovišti úkol v pořadí, v jakém se zahlásily kontrolorům

 • v případě, že je stanoviště obsazeno a tým nemůže začít plnit úkol, musí buď počkat, až se stanoviště uvolní nebo se může přesunout (dle pravidel o přesunu) na jiné stanoviště a plnit jiný úkol

 • splnění úkolu potvrzují kontroloři do startovního průkazu týmu

 • za splnění úkolu obdrží tým jednu nebo více „Životních zkušeností“. Přesný počet obdržených „Životních zkušeností“ je závislý od úspěšnosti zvládnutí daného úkolu a s přihlédnutím k věku a počtu dětí v týmu

 • jsou-li stanoviště uzavřena, z důvodu ukončení hry, je povinností týmu dorazit neprodleně do cíle

 

Přesun

 • každý tým se přesunuje v průběhu hry (od startu, mezi stanovišti a do cíle) na vlastní nebezpečí, je povinen dbát na bezpečí vlastní i ostatních

 • v průběhu hry se týmy přesunují po chodnících a veřejných komunikacích pouze pěšky

 • přesun mezi stanovišti lze uskutečnit dvěma způsoby a to „Hromadnou dopravou“ nebo „Taxislužbou“

 • jde-li na stanovišti využít formu zrychleného přesunu (upřesněno v Pokynech), může tým tuto formu využít, ale pouze k přepravě na své další stanoviště, kde musí zrychlený přesun přenechat dalším týmům

 

Přesun „Hromadnou dopravou“

 • při přesunu „Hromadnou dopravou“ se lze z daného stanoviště přesunout pouze na jedno z dalších tří stanovišť, na které vede trasa „Hromadné dopravy“

 • před započetím přesunu si tým vybere, na které ze tří nabízených stanovišť vyrazí a odebere si na výchozím stanovišti jízdenku na koncové stanoviště

 • tým může opustit výchozí stanoviště přesně v době „odjezdu“ dle vyvěšeného jízdního řádu. Přesný čas určují hodiny na každém stanovišti

 • nedodržení jízdního řádu může znamenat pro tým ztrátu čtyř „Životních zkušeností“

 

Přesun „Taxislužbou“

 • při přesunu „Taxislužbou“ se lze z daného stanoviště přesunout na kterékoliv další stanoviště

 • před započetím přesunu tým kontrolorům na stanovišti oznámí, že chce využít k přesunu „Taxislužbu“. Tým odevzdá kontrolorům dvě získané „Životní zkušenost“ a za ty obdrží kartičku „Máme na to – Taxislužba“.

 • při využití „Taxislužby“ může tým opustit stanoviště kdykoliv

 

Ostatní

 • dojde-li ke zdržení na stanovištích, při přesunech nebo i jinde v průběhu Poznávací části hry, nebude na to brán zřetel

 • ztratí-li tým během přesunu jízdenku opravňující ke vstupu na stanoviště nebo kartičku „Máme na to – Taxislužba“, musí tuto ztrátu nahradit odevzdáním čtyř „Životních zkušeností“

 


 

Vyřazovací část

Vyřazovací část Nástrah velkoměsta určí výsledné pořadí týmů v této hře. Průběh Vyřazovací části je rozdělen do jednotlivých hracích kol.

 

Průběh vyřazovacích kol

 • v každém kole tipují týmy, jaká hodnota bude zvolena v následném losování (způsob losování bude stanoven v Pokynech). Všechny týmy tipují současně.

 • je vybraná správná odpověď losem

 • pokud tým zvolil správnou odpověď, postupuje do dalšího vyřazovacího kola

 • pokud tým nezvolil správnou odpověď, musí nahradit svůj špatný tip jednou nebo více „Životními zkušenostmi“ získanými v průběhu Poznávací části (jejich přesný počet je určen v Pokynech). Nemá-li tým žádnou nebo méně, než je požadovaný počet „Životních zkušeností“, je vyřazen ze hry.

 • další vyřazovací kolo je rozehráno vždy, pokud zůstal ve hře více než jeden tým. Zůstane-li jeden tým jako nevyřazený, stává se celkovým vítězem.

 

Určení pořadí

 • celkové pořadí ve hře určuje:
  1) počet odehraných vyřazovacích kol
  2) pokud bylo ve stejném hracím kole vyřazeno více týmů, pak pořadí určuje vyšší počet „Životních zkušeností“, které tým získal v poznávací části
  3) není-li ani tak rozhodnuto mezi více týmy o pořadí, je pořadí určeno (a to pouze v nutných případech) losem, přičemž způsob losování je určen v Pokynech

 


 

Diskvalifikace

 • tým je možno diskvalifikovat ze hry v případě, že účastníci opakovaně porušují pravidla hry nebo neuposlechnou příkazy organizátorů

 • v případě diskvalifikace nebude účastníkům vráceno startovné ani jeho část

 

Ostatní

 • tým, která vzdá svoji další účast ve hře, musí tuto skutečnost oznámit organizátorům hry v co nejkratším čase a tím pro něj hra končí

 • za osobní věci si účastníci v průběhu hry zodpovídají sami a jsou povinni si je zabezpečit

 

Závěr

 • tato pravidla jsou závazná pro všechny účastníky a organizátory

 • organizátor této hry je uveden v Pokynech

 • správný výklad pravidel náleží organizátorůmPravidla naleznete také zde ve formátu PDF.