Pravidla Texas Hold'em Pokeru

[Stáhněte si pravidla v PDF]

Karty, počet hráčů, Rozdávající a umístění hráčů

Hru organizuje Organizátor a hráči hrají proti sobě.

Organizátor vydá ke hře Závazné pokyny (dále jen Pokyny), které mimo jiné obsahují nezbytné informace k jejímu uskutečnění.

 

Texas Hold'em Poker se hraje s jedním balíčkem standardních karet, který obsahuje 52 listů (čtyři barvy po 13 kartách s hodnotami 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A).

Hru hraje u hracího stolu obvykle 2 až 10 účastníků (maximálně 12).

Hru vede Rozdávající, který rozdává karty a vykonává všechny obslužné činnosti nutné pro plynulý průběh hry.

Centrálním místem hracího stolu je místo pro Rozdávajícího a herní pozice hráčů jsou situované od jeho levé ruky podél linie hracího stolu až k jeho pravé ruce.

Rozdávající určí před zahájením hry místa na stole, na která hráči umísťují své žetony, své sázky, hrací karty ve hře a odložené hrací karty. Tak aby nedošlo k jejich vzájemné záměně.

 

Hra o žetony

Texas Hold'em Poker je karetní hra o žetony.
Cílem ve hře je sestavit co nejlepší výherní kombinaci pěti karet složenou z libovolných sedmi karet - z pěti společných a dvou vlastních nebo její vytvoření přesvědčivě předstírat a vyhrát tak bank se žetony obsahující vklady všech hráčů (POT).
Cílem hry je výhra s co nejlepší výherní kombinací tzn. získat bank, který je tvořen ze sázek všech hráčů.

Hráč může sestavit pětikaretní výherní kombinaci z libovolných sedmi karet, tedy z: obou karet v ruce a tří karet na stole, jedné karty v ruce a čtyř karet na stole, žádné karty v ruce a pěti karet na stole.

Před začátkem hry hráči obdrží žetony ve stejném počtu a celkové hodnotě. Hodnoty žetonů dle barev budou uvedeny v Pokynech.
Všechny žetony potom musí ležet před hráčem viditelně na stole a hráč s nimi nesmí manipulovat jinde než na stole. Žetony hráče zůstávají na stole před hráčem až do té doby, dokud neukončí hru - tedy buď je neprohraje nebo nebude hra u stolu ukončena.

 

Míchání karet

Před otevřením hry je u stolu k dispozici balíček 52 karet. Rozdávající musí před každým kolem zamíchat karty a karty pro další průběh předá DEALEROVI (viz. dále), který je před rozdáním 'sejme'.

 

Losování pořadí

Celá hra začíná vylosováním pořadí hráčů. Po zamíchání karet rozdá Rozdávající každému z hráčů jednu odkrytou kartu. Hráč s nejvyšší hodnotou karty a barvy obdrží značku označující DEALER BUTTON. Tento speciální žeton označuje teoretického DEALERA a na konci každého kola hry ho Rozdávající posunuje ve směru hodinových ručiček na dalšího hráče v pořadí.

Hodnoty karet v pořadí od nejslabší: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, J, Q, K, A

V případě stejných karet rozhoduje při losování sestupné pořadí barev od nejslabší: kříže, kára, srdce, piky.

 

Průběh hry

Celá hra je rozdělena na jednotlivá hrací kola.

 

1   Základní sázky naslepo
LITTLE a BIG BLIND

Ještě předtím než v každém kole rozdá Rozdávající hráčům karty, musí vložit hráč, sedící jako první nalevo od značky DEALER BUTTON, takzvanou malou sázku naslepo (LITTLE BLIND). Zároveň musí položit takzvanou velkou sázku naslepo (BIG BLIND) hráč, který sedí jako druhý nalevo od značky DEALER BUTTON. Hodnota malé a velké sázky naslepo je různá a v průběhu hry se postupně zvyšuje. Velká sázka naslepo má stejnou hodnotu jako nižší sázkový limit.

 

Hry se nemůže zúčastnit hráč, kterému před jejím začátkem nezbývají žádné žetony. Pokud hráč již nemá pro povinnou sázku při zahájení hry (LITTLE BLIND nebo BIG BLIND) dostatečný počet žetonů, hraje ALL IN.

 

2   Rozdání zakrytých karet
HOLE CARDS

Rozdávající rozdává karty postupně tak, aby nebyly ukázány jiným hráčům. První kartu obdrží hráč s malou sázkou naslepo (LITTLE BLIND) a po něm dostanou po jedné kartě další hráči v pořadí dle hodinových ručiček až má každý hráč 2 zavřené karty (HOLE CARDS) – poslední kartu rozdání dostane hráč s DEALER BUTTONem.

 

Možné chyby:
Pokud je Rozdávajícím omylem otočena první rozdávaná karta, je vyhlášena chyba a rozdává se znovu. Jestliže se v průběhu rozdávání převrátí karta, dokončí Rozdávající rozdávání obvyklým způsobem. Převrácenou kartu hned vymění Rozdávající za vrchní kartu v balíčku a tato původní karta bude použita jako karta spálená resp. odložená (BURN CARD). Tato karta musí být ukázána všem hráčům. Jestliže se v průběhu rozdávání převrátí více než jedna karta, bývá rozdávání neplatné.
Pokud Rozdávající omylem rozdá jednomu hráči kartu navíc, je tato karta vrácena Rozdávajícímu a bude použita jako "spálená". Pokud je omylem rozdána více než jedna karta navíc, jde o chybu a rozdávání se opakuje celé.

 

Hráči nesmí ukázat karty jiným hráčům, dokud nedojde k závěrečné fázi, tj. odkrytí karet (SHOWDOWN).
Karty nesmí opustit prostor plochy stolu a musí být vždy pro kontrolu v zorném poli Rozdávajícího.

 

3   Licitování v prvním sázkovém kole
PRE-FLOP ROUND

V tomto prvním kole se začíná vyjadřovat jako první hráč sedící po levé ruce hráče, který položil na stůl velkou sázku naslepo (BIG BLIND). Tento hráč má tři možnosti akce:

 

1) složení karet (FOLD) tj. odstoupení ze hry

2) dorovnání poslední sázky (CALL)

3) navýšení poslední sázky (RAISE)

 

Další následující hráči včetně vlastníka DEALER BUTTONu se mohou vyjádřit také jedním z výše uvedených způsobů a navíc mohou ještě znovu navýšit sázku (RERAISE, popř. CAP). Jestliže má zájem zůstat ve hře také hráč se LITTLE BLINDem, musí dorovnat sázku do výše velkého BLINDu nebo případné sázky předtím. Jestliže je nakonec na řadě hráč, který má BIG BLIND, může ještě jednou otevřít sázení tím, že zvýší (RAISE) svůj BIG BLIND v rámci povolených sázkových limitů.

Navýšení sázky je hodnota BIG BLINDu. Počet zvýšení sázek je omezen na 3.

 

Obecně

V každém sázkovém kole lze provést maximálně čtyři sázky (BET, RAISE, RERAISE a CAP, což je jedno, dvoj, troj a čtyřnásobek hodnoty sázkového limitu daného kola sázek). V prvním sázkovém kole je sázka BET již položena v rámci povinných sázek (LITTLE a BIG BLIND). Jakmile dojde k poslednímu možnému navýšení v sázkovém kole, pak hráči mohou pouze dorovnat nebo složit - další navyšování již není možné.

 

Hráč může najednou sázku navýšit na kteroukoliv z hodnot BET, RAISE, RERAISE nebo CAP. Hráč nemůže navýšit svou vlastní sázku.

 

4   Rozdání tří společných karet
FLOP

Po skončení prvního sázkového kola umístí Rozdávající všechny sázky na jedno místo doprostřed stolu (POT). Poté spálí (odloží) jednu kartu (skrytým způsobem) a vyloží na stůl tři odkryté společné karty (FLOP).

 

Možné chyby:
Pokud FLOP obsahuje více karet než tři (při chybném vyložení), potom musí Rozdávající zamíchat karty (bez HOLE CARDS a spálené karty) a rozdat potom nový FLOP.

 

5   Licitování ve druhém sázkovém kole
FLOP ROUND

Druhé sázkové kolo začíná akcí první hráč sedící nalevo od hráče s DEALER BUTTONem, který nepoložil karty. Tento hráč má tři možnosti vyjádření:

 

1) může položit (FOLD) karty

2) může pauzírovat (CHECK)

3) může vsadit (BET) vklad v rámci povolených limitů

 

V případě, že je hráč na první pozici nebo nebyla učiněna žádná změna vkladu hráčem před ním, může postoupit akci na dalšího hráče právě prohlášením CHECK. Navýšení sázky je hodnota rovna BIG BLINDu.

 

Obecně viz bod 3 - Licitování v prvním sázkovém kole

 

6   Rozdání čtvrté společné otevřené karty
TURN

Po skončeném licitování ve druhém sázkovém kole umístí Rozdávající všechny sázky do POTu. Potom spálí (odloží) jednu kartu (skrytým způsobem) a vyloží na stůl čtvrtou společnou odkrytou kartu hned vedle FLOPu.

Možné chyby:
Pokud je čtvrtá karta vyložena ještě před uzavřením Druhého kola sázek, je tato karta označena "mimo hru". Je dokončeno sázení, je spálena karta a poté vyložen TURN. Po dalším kole sázek Rozdávající zamíchá celý balíček karet, které ještě nejsou ve hře, včetně té, která byla označena "mimo hru", ale nikoli včetně spálených karet. Poté je vyložen RIVER.

 

7   Licitování ve třetím sázkovém kole
TURN ROUND

Po vynesení čtvrté společné karty začíná akci opět hráč sedící jako první po levé ruce držitele DEALER BUTTONu. Hráč má stejné možnosti vyjádření jako v předcházejícím licitování.

Navýšení sázky je dvojnásobek hodnoty BIG BLINDu.

 

Obecně viz bod 3 - Licitování v prvním sázkovém kole

 

8   Rozdání páté společné odkryté karty
RIVER

Po ukončeném licitování ve třetím sázkovém kole Rozdávající umístí opět všechny sázky do POTu a opět spálí (odloží) další kartu (skrytým způsobem). Potom umístí k předchozím BOARD kartám pátou resp. poslední společnou odkrytou kartu (RIVER).

Možné chyby:
Pokud je pátá karta vyložena ještě před uzavřením Třetího kola sázek, je tato karta prohlášena "mimo hru". Je dokončeno sázení, je spálena karta a poté vyložen River.

 

9   Licitování ve čtvrtém, tj. posledním sázkovém kole a odkrytí karet
SHOWDOWN

Po rozdání RIVER karty dochází ke čtvrtému licitování, v němž má navýšení sázek opět hodnotu dvojnásobku sázky BIG BLIND.

 

Obecně viz bod 3 - Licitování v prvním sázkovém kole

 

Po ukončení licitování Rozdávající umístí sázky do POTu a vyzve ještě aktivní hráče k ukázání zakrytých karet (HOLE CARDS).

 

V úvahu je možné brát následující kombinace karet hráčů:

  1. dvě HOLE CARDS a tři karty ze společných karet

  2. jednu HOLE CARD a čtyři karty ze společných karet

  3. ani jednu HOLE CARD čili všechny společné karty
    (tato alternativa se nazývá PLAYING THE BOARD)

 

Rozdávající se na soutěžní kombinace podívá a sám rozhodne, který hráč drží nejsilnější karetní pokerovou kombinaci (viz. dále Karetní kombinace). Ten vyhrává celkový bank (POT). V případě absolutně identických výherních kombinací se POT dělí (CHOP UP). Barva karet v tomto případě nehraje žádnou roli.

Pokud se POT nedá rozdělit na stejné díly, menší částku obdrží vždy hráč, který začínal licitování později.

 

Hra skončí i v případě, když v rámci licitování, ve kterékoliv fázi hry, zůstane ve hře již jen jediný aktivní hráč, tj. ostatní hráči složí (FOLD) karty. Tento hráč potom vyhrává bank a nemusí ukázat své karty.

 

Jestliže v rámci posledního čtvrtého sázkového kola všichni hráči pauzírovali, tj. zdrželi se sázení (CHECK), začne odkrytí svých karet (SHOWDOWN) jako první hráč, který pauzíroval jako první. V případě, že došlo v tomto kole pouze k sázení (BET) a ne ke zvyšování sázek (RAISE) odkrývá své karty jako první hráč, který vsadil jako první a pak postupně ostatní po směru hodinových ručiček.

 

Jestliže v průběhu závěrečného sázení nechybělo zvyšování sázek (RAISE), začne odkrývat své karty jako první hráč, který zvýšil jako poslední. Zbývající karty jsou ukazovány (vycházeje od začínajícího hráče) po směru hodinových ručiček.

 

Nelimitované sázky

Pokud jsou sázky ve hře nelimitované, pak jsou změněna tato pravidla:

  • ve všech sázkových kolech jsou minimální sázka a minimální navýšení sázky rovny hodnotě BIG BLINDu.

  • výše sázky není omezena.

  • počet navýšení sázek v sázkovém kole není omezen.

  • hráč nemůže navýšit svou vlastní sázku.

 

Ante bet – povinná sázka

Pokud je v hracím kole vyhlášena povinná sázka Ante bet, musí všichni hráči vložit hodnotu této sázky do banku ještě před začátkem samotné hry. Ante bet není součástí žádné budoucí sázky hráče.

 

Závěr hry

Organizátor určí v Pokynech zda a jak je celá hra omezena a v případě omezení (buď časovém nebo na počet odehraných hracích kol) určí, jak se bude postupovat při vyhodnocení celkového pořadí u stolu.

 

Ostatní pravidla

Organizátor určí v Pokynech Hlavního rozhodčího turnaje, který má pravomoc napomínat hráče, popřípadě jej vyloučit ze hry.

Komunikace mezi hráči při hře je dovolena, nevznese-li některý z hráčů u stolu vůči tomuto výtku.

Hráč se musí chovat ke hracím kartám, žetonům a dalším herním pomůckám s nejvyšší obezřetností tak, aby je neponičil.

Není povoleno půjčovat si žetony od jiných hráčů, každý hraje jen s přiděleným množstvím žetonů. V případě, že hráč nemá žetony potřebné hodnoty a potřebuje je pro další průběh hry rozměnit, může o jejich rozměnění požádat rozdávajícího (je-li v banku dostatečný počet žetonů pro směnu) nebo někoho z ostatních hráčů u hracího stolu. V žádném případě hráč tuto směnu neprovádí sám.

Hráč se nesmí dotýkat během hracího kola jiných karet než svých.

Hráč nesmí zbytečně protahovat hru.

Správný výklad pravidel náleží Organizátorovi. Situace, které neřeší pravidla, rozhodne Organizátor.

 

Diskvalifikace

Porušuje-li účastník pravidla hry nebo neuposlechne opakovaně příkazu Hlavního rozhodčího, může být z dalšího pokračování hry vyloučen.

 

V případě diskvalifikace nebude účastníkům vráceno startovné ani jeho část.

 

Odchod od stolu v průběhu hry

Hráčům je umožněn odchod od hracího stolu v průběhu hry. Žetony hráče zůstanou na stole a Rozdávající z nich odebírá do banku pouze v případě povinných sázek hráče (LITTLE, BIG BLIND nebo Ante bet). Další sázky nebudou za hráče nikým jiným vykonávány. Karty se i v tomto případě hráči rozdají, ale v případě nutnosti dorovnání sázky budou tyto složeny. Pokud bude místo hráče, který odešel od stolu, označeno DEALER BUTTONem, bude jeho povinnosti místo něj provádět Rozdávající.

 

 

Pojmy

1   Karetní kombinace

Eso může být využito pro vytvoření nízké i vysoké postupky.

Barva při porovnávání výherních kombinací nehraje roli.

Výherní kombinace jsou řazeny od nejsilnější po nejslabší.

 

Royal Flush - Královská postupka

Nejvyšší karetní kombinace. Desítka, spodek, dáma, král i eso v jedné barvě.
Např.: 10¦ - J¦ - Q¦ - K¦ - A¦

 

Straight Flush - Čistá postupka

Nepřetržitě navazující postupná řada hodnot pěti karet v jedné barvě.
V případě shody rozhoduje nejvyšší karta postupky.
Eso může být nejvyšší nebo nejnižší kartou.

Např.: K¦ - Q¦ - J¦ - 10¦ - 9¦ nebo 5¦ - 4¦ - 3¦ - 2¦ - A¦

 

Four Of A Kind - Čtyři od druhu

Čtyři karty stejné hodnoty.
V případě shody rozhoduje hodnota čtveřice. Pátá karta rozhoduje v případě nerovnosti.
Např.: K¦ - K¦ - K¦ - K¦

 

Full House - Plný dům

Full House se skládá ze tří karet jednoho druhu a dvou dalších karet jiného druhu. Při shodě rozhoduje hodnota trojice a poté hodnota dvojice.

Např.: Q¦ - Q¦ - Q¦ - 3¦ - 3¦

 

Flush - Barva

Kombinace pěti karet stejné barvy.

Při shodě několika hráčů rozhoduje hodnota od nejvyšší karty.

Např.: 3¦ - 8¦ - 9¦ - J¦ - K¦

 

Straight - Postupka

Kombinace jakýchkoliv pěti karet v řadě bez ohledu na jejich barvu.

V případě shody rozhoduje nejvyšší karta postupky.
Eso může být nejvyšší i nejnižší kartou.

Např.: 10¦ - 9¦ - 8¦ - 7¦ - 6¦

 

Three Of A Kind - Tři od druhu

Tři karty téže hodnoty.

Při shodě rozhoduje hodnota trojice. Vyšší hodnota čtvrté nebo páté karty rozhoduje v případě nerovnosti.

Např.: Q¦ - Q¦ - Q¦

 

Two Pair - Dva páry

Kombinace obsahující dva různé páry karet stejných hodnot.

Při shodě rozhoduje hodnota vyššího páru a poté nižšího páru.

Vyšší hodnota páté karty rozhoduje v případě nerovnosti.

Např.: J¦ - J¦ - 8¦ - 8¦

 

One Pair - Jeden pár

Kombinace obsahující jeden pár karet stejných hodnot.

Při shodě rozhoduje hodnota páru. Vyšší hodnota třetí, čtvrté nebo páté karty rozhoduje v případě nerovnosti.

Např.: 10¦ - 10¦

 

Nejvyšší karta

Jestliže nebyla sestavena žádná jiná kombinace karet, rozhoduje vyšší karta.

 

2   Dorovnání sázky
CALL

Dorovnání sázky (CALL) je výraz pro situaci, kdy hráč na řadě dorovná sázku (BET) předchozího hráče a vsadí do banku obnos, který je stejné hodnoty jako sázka (BET) předchozího hráče. Pokud chce hráč na řadě mít zachovánu šanci na získání banku (POTu), musí v aktuálním sázkovém kole dorovnat sázku i hráče, který nesedí hned bezprostředně po jeho pravici, ale vsadil před ním.

 

3   Zvýšení sázky
RAISE

RAISE znamená zvýšit sázku (BET) o hodnotu, která je povolena. Tím, že zvýšíme sázku například hráče, který hraje před námi, nutíme následující hráče minimálně k vyrovnání (CALL) naší nové sázky.

Pokud by některý z následujících hráčů ještě naši sázku zvýšil, jednalo by se o tzv. RERAISE (opětné zvýšení). Pokud v sázkovém kole někdo potřetí zvýší (RAISE), jedná se o CAP.

Hráč, který je opět na řadě, může svou vlastní sázku navýšit v rámci povolených sázkových limitů pouze jednou, pokud mezitím nebyla sázka navýšena jiným hráčem.

 

Maximální počet možných zvýšení (RAISE) v každém sázkovém kole je stanoveno na tři (RAISE, RERAISE a CAP).

 

4   Pauzírování
CHECK

Od druhého sázkového kola může každý hráč pauzírovat, pokud nebyl v tomto kole uskutečněn žádný vklad. Vyjádřením CHECK dává hráč najevo, že chce zůstat ve hře, přičemž si zachovává právo reagovat (dorovnáním nebo zvýšením) ve stejném sázkovém kole na případné následné akce soupeřů, kteří jsou na řadě po něm. K vyjádření záměru pauzírovat ohlásí slovem CHECK nebo Čekám.

 

5   Složení karet
FOLD

Jestliže se hráč nechce zúčastnit dalšího průběhu kola hry, vystoupí z ní tím, že odloží karty na stůl (lícem dolů) a ohlásí svůj záměr slovem FOLD nebo Skládám. Hráč může složit karty pouze v okamžiku, kdy je na něm řada.

 

6   Bank
POT

Místo na stole, ve kterém se shromažďují veškeré sázky všech hráčů v průběhu hracího kola.

 

7   Vedlejší bank
SIDE POT

Účelem vytvoření vedlejšího banku (SIDE POT) je umožnit zbývajícím hráčům ve hře, kteří mají ještě dostatek žetonů před sebou na stole, aby mohli ještě dále sázet proti sobě. K vytvoření vedlejšího banku tedy dochází v případě, kdy nemá hráč žetony na potřebnou sázku a jde do hry tzv. ALL IN, přičemž sázení dále pokračuje. Hráč, který šel do hry ALL IN může potom vyhrát jen takový díl z celkového banku, do jehož výše mohl spoluhrát resp. sázet. Jestliže se v průběhu hry vytvoří např. 3 banky, může mít také každý bank různého výherce.

 

8   Pravidlo ALL IN

Jestliže momentálně hráč prohrává a na stole mu zbývá již jen pár žetonů, může se stále zúčastňovat sázek (tj. být ve hře), protože existuje v pokeru pravidlo ALL IN. V případě, že nebude mít hráč dostatek žetonů například na dorovnání sázky, vsadí do banku všechny své zbylé žetony (pokud nechce položit karty) a bude tzv. ALL IN. Hraje tedy přitom v dalším průběhu hry pouze o bank, do něhož přišly v aktuálním sázecím kole žetony od protihráčů pouze v sázkách, které nepřekračují úroveň sázek hráče (jinými slovy řečeno: hráč nemůže vyhrát od druhého hráče žádné žetony, které by přesahovaly hodnotou jeho vklady). Následuje vytvoření druhého banku (SIDE POT), o který hrají pouze aktivní hráči, kteří nemají problémy s výší sázek. V případě, že má vítěznou kombinaci hráč hrající ALL IN, může získat pouze bank, do něhož regulérně přispěl svými sázkami. Vzniklý druhý bank potom získá hráč s druhou nejsilnější kombinací.

 

V situaci, kdy zbývá ve hře pouze jeden hráč, který není ALL IN a jeho protihráči již všichni ALL IN jsou, tak všichni hráči otevírají své karty, i když není ještě procedura hry u konce a hra pokračuje dále bez navyšování.