Stanovy Valíme se ..., z.s.

STANOVY

zapsaného spolku

Valíme se …, z.s.čl. I

Název, sídlo a charakter spolku

 

1) Název zapsaného spolku je: Valíme se …, z.s.
(dále jen ”spolek”).

 

2) Sídlem spolku je Karviná - Ráj, 734 01, Kosmonautů 494/26.

 

3) Spolek je právnickou osobou, jejíž vznik a aktivity naplňují právo na sdružování občanů upravené Ústavou České republiky a zákonem č. 83/1990 Sb.

 

4) Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

5) Spolek má celorepublikovou působnost.

 

6) Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cílem spolku je organizování, nabízení a poskytování volnočasových programů a aktivní zapojení co nejširších vrstev obyvatelstva v jejich rámci.

 

čl. III

Náplň a formy činnosti

 

1) Hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, vzdělávání a výchovy, zejména

 • organizování zážitkových programů

 • organizování netradičních soutěží a her

 • organizování vzdělávacích a výukových programů

 • organizování rekreačních a pobytových akcí zaměřených na aktivní odpočinek

 • pořádání soutěžních turnajů.

 

2) Vedlejší formy činnosti

 • propagace aktivního životního stylu

 • spolupráce s jinými organizacemi při naplňování hlavní činnosti spolku

 • podpora organizací se stejným nebo podobným cílem, jako je cíl spolku

 • pořádání a zajištění kulturně-společenských akcí, které budou součástí hlavní činnosti spolku

 • zajištění finančních prostředků potřebných pro rozvoj a udržení činností spolku

 • vytváření ekonomické a materiálně technické základny pro plnění svého cíle, a to zejména vlastní hospodářskou činností.

 

3) Další formy a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

 

čl. IV

Členství ve spolku

Členství ve spolku je dvojího charakteru – Aktivní a Sympatizující.

 

1) Aktivní členství

 

a) Aktivním členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

b) Přihlášku k Aktivnímu členství přijímá výbor spolku. V písemné přihlášce vyjadřuje svým podpisem osoba souhlas se stanovami a cíli spolku. Pro přijetí Aktivního člena je potřeba souhlas 3/4 členů výboru. Aktivní členství vzniká dnem přijetí za aktivního člena.

 

c) Dokladem Aktivního členství je evidovaný členský průkaz, vydaný výborem spolku a opatřený otiskem razítka spolku a podpisem předsedy.

 

d) Zakládajícími Aktivními členy spolku jsou fyzické osoby, které se účastnily činnosti přípravného výboru a proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

e) Aktivní členství zaniká

 • doručením písemného oznámení Aktivního člena o vystoupení výboru spolku

 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Písemný návrh na vyloučení, s uvedením důvodů, může podat kterýkoliv Aktivní člen spolku.

 • úmrtím nebo zánikem právnické osoby – Aktivního člena spolku

 • zánikem spolku.

Při zániku Aktivního členství je povinností odevzdat členský průkaz.

 

f) Aktivní člen má právo

 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován

 • účastnit se členské schůze, volit orgány spolku

 • být volen do orgánů spolku, pokud dosáhne 18 let věku

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

 • podílet se na stanovování náplně a forem činnosti spolku

 • podílet se na výhodách, které spolek poskytuje svým členům

 • přispívat na činnost spolku dobrovolným členským příspěvkem v libovolné výši

 • vystoupit ze spolku

 

g) Aktivní člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku

 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku

 • přispívat svou činností k dosažení cílů spolku a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy

 • sdělovat výboru spolku změny údajů, které jsou u členů evidovány

 • zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na jeho výši a způsobu úhrady členská schůze spolku.

 

h) Z Aktivního členství nevyplývá povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky musí být Aktivními členy uhrazeny pouze v případě, že se pro dané období na jejich výši usnese členská schůze. Po dobu trvání spolku, ani v případě jeho zrušení, není Aktivní člen spolku oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

 

2) Sympatizující členství

 

a) Sympatizujícím členem spolku může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli spolku.

 

b) Přihlášku k Sympatizujícímu členství přijímá kterýkoliv člen výboru spolku. V písemné přihlášce vyjadřuje svým podpisem osoba souhlas se stanovami a cíli spolku. Pro přijetí Sympatizujícího člena je potřeba souhlasu jednoho člena výboru. Sympatizující členství vzniká dnem přijetí za Sympatizujícího člena.

 

c) Dokladem Sympatizujícího členství je evidovaný členský průkaz, vydaný výborem spolku a opatřený otiskem razítka spolku a podpisem předsedy.

 

e) Sympatizující členství zaniká

 • doručením písemného oznámení Sympatizujícího člena o vystoupení výboru spolku

 • rozhodnutím výboru spolku o vyloučení. Písemný návrh na vyloučení, s uvedením důvodů, může podat kterýkoliv člen spolku.

 • úmrtím nebo zánikem právnické osoby – Sympatizujícího člena spolku

 • zánikem spolku.

Při zániku Sympatizujícího členství je povinností odevzdat členský průkaz.

 

f) Sympatizující člen má právo

 • podílet se na výhodách, které spolek poskytuje svým Sympatizujícím členům, má-li splněny všechny povinnosti vůči spolku

 • morálně i aktivně podporovat existenci a činnosti spolku

 • účastnit se členské schůze

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku

 • vystoupit ze spolku.

 

g) Sympatizující člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly spolku

 • sdělovat výboru spolku změny údajů, které jsou u členů evidovány

 • přispívat na činnost spolku členským příspěvkem ve výši, kterou stanoví výbor spolku pro daný rok.

 

h) Výše členského příspěvku může být, na základě rozhodnutí výboru spolku, u Sympatizujícího člena pro daný rok snížena nebo zcela zrušena, podílí-li se Sympatizující člen spolku aktivně na přípravě a organizování činností spolku. Po dobu trvání spolku, ani v případě jeho zrušení, není Sympatizující člen spolku oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

 

čl. V

Orgány spolku

 

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze

 • výbor a předseda spolku

 • revizor spolku

 

čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Schází se nejméně jednou ročně.

 

2) Členskou schůzi svolává výbor spolku. Pozvánky na členskou schůzi zasílá výbor všem Aktivním členům spolku elektronickou poštou, SMS nebo doporučeným dopisem minimálně týden před jejím konáním.

 

3) Členskou schůzi svolá výbor spolku také, požádá-li o to písemně 1/4 Aktivních členů spolku nebo revizor spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina Aktivních členů spolku.

Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor spolku nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 10 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných Aktivních členů.

 

5) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných Aktivních členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Hlasovací právo všech Aktivních členů je rovné.

 

6) Každý Aktivní člen může pověřit jiného Aktivního člena zastupováním a hlasováním na členské schůzi. Údaje o pověření oznámí písemně s podpisem nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem výboru zastupovaný Aktivní člen nejpozději den před zahájením členské schůze. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

 

7) Členská schůze

 • schvaluje stanovy spolku a jejich změny; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas více než 66% přítomných Aktivních členů

 • volí výbor spolku a revizora na dobu 2 let

 • schvaluje rozpočet, výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

 • určuje formy a konkretizaci činností pro další období

 • schvaluje vnitřní směrnice, podle nichž se bude řídit chod spolku, a které jsou pro všechny členy závazné; pro přijetí vnitřní směrnice je potřeba souhlas více než 66% přítomných Aktivních členů

 • rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor nebo revizor

 • rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků pro Aktivní členy a o osvobození od nich

 • rozhoduje o vyloučení Aktivního člena

 • rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas více než 75% přítomných Aktivních členů.

 

8) O konání členské schůze je proveden zápis jehož vyhotovení zabezpečuje výbor spolku do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných Aktivních členů uchovává v archivu spolku po celou dobu jeho trvání. Každý Aktivní člen spolku může obdržet kopii zápisu z členské schůze.

 

čl. VII

Výbor a předseda spolku, jednání jménem spolku

 

1) Výbor je výkonným orgánem spolku, který je ze své činnosti odpovědný členské schůzi.

 

2) Výbor spolku je čtyřčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Opětovné zvolení výboru je možné.

 

3) Ze svého středu volí výbor předsedu spolku. Činnost výboru spolku řídí předseda spolku. Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

4) Výbor spolku řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná členům spolku. Výbor spolku

 • se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně

 • připravuje výroční zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, vydává vnitřní směrnice

 • na nejbližší schůzi výboru projedná záležitost, požádá-li o to člen spolku

 • rozhoduje o vzniku členství Aktivního člena

 • vede seznam členů spolku

 • rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků pro Sympatizující členy a o osvobození od nich

 • rozhoduje o vyloučení Sympatizujícího člena

 • rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské schůzi. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.

 

5) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku a jedná samostatně jménem spolku. Jménem spolku dále jednají předsedou písemně pověření členové spolku. Tyto osoby jednají jménem spolku samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem spolku mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

6) Prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru.

 

čl. VIII

Revizor spolku

 

1) Kontroluje činnost spolku, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

 

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá členské schůzi.

 

3) Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi.

 

4) V rámci své působnosti je revizor oprávněn

 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se spolku

 • svolat mimořádné jednání výboru či členské schůze, jestliže to vyžadují zájmy spolku

 • má právo účastnit se jednání výboru a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

 

5) V případě, že revizor spolku zjistí nedostatky, je oprávněn požádat písemně výbor o svolání mimořádné členské schůze. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor spolku svolat do jednoho měsíce.

 

6) Jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

 

7) Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k spolku v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

 

čl. IX

Zásady hospodaření

 

1) Spolek je neziskovou organizací. Spolek hospodaří s movitým a nemovitým, hmotným a nehmotným majetkem.

 

2) Příjmy budou tvořit členské a účelové příspěvky, dotace, granty a dary tuzemských nebo zahraničních osob (fyzických i právnických) a budou používány na činnost spolku. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli spolku (vstupné, startovné, zápisné, kurzovné, platby za pobyt, a další), popřípadě výnosy z vlastní činnosti spolku, výnosy z majetku spolku nebo výnosy z jiných finančních zdrojů. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

3) Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku. O použití prostředků spolku rozhoduje výbor spolku.

 

4) Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku.

 

5) K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z Aktivních členů spolku pokladníka.

 

čl. X

Okolnosti zániku spolku

 

Zbude-li po likvidaci spolku nějaký majetek, rozhodne členská schůze, jak s ním naložit.
Zbylý majetek lze

 • rozdělit rovným dílem mezi Aktivní členy spolku

 • převést na neziskovou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

čl. XI

Závěrečná a přechodná ustanovení

 

1) Spolek původně vznikl jako občanské sdružení registrací na MV ČR dne 2. 10. 2007 a tyto stanovy navazují na již registrované stanovy.

 

2) Tento návrh stanov byl schválen Členskou schůzí spolku dne 24. 11. 2019 a tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace.

 

3) Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

 

4) Dojde-li mezi členy spolku ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna členská schůze.

  Stanovy jsou zde ke stažení: [formát PDF, velikost 116 kB]