Stanovy Valíme se ..., o.s.

STANOVY

občanského sdružení

Valíme se …, o.s.čl. I

Název, sídlo a charakter sdružení

 

1) Název sdružení je: Valíme se …, o.s.
(dále jen ”sdružení”).

 

2) Sídlem sdružení je Karviná - Ráj, 734 01, Božkova 547/35.

 

3) Sdružení je právnickou osobou, jejíž vznik a aktivity naplňují právo na sdružování občanů upravené Ústavou České republiky a zákonem č. 83/1990 Sb.

 

4) Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

 

5) Sdružení má celorepublikovou působnost.

 

6) Sdružení se zakládá na dobu neurčitou.

 

čl. II

Cíle činnosti

 

Cílem sdružení je organizování, nabízení a poskytování volnočasových programů a aktivní zapojení co nejširších vrstev obyvatelstva v jejich rámci.

 

čl. III

Náplň a formy činnosti

 

1) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech tělovýchovy a sportu, kultury, vzdělávání a výchovy, zejména

 • organizování zážitkových programů

 • organizování netradičních soutěží a her

 • organizování vzdělávacích a výukových programů

 • organizování rekreačních a pobytových akcí zaměřených na aktivní odpočinek

 • pořádání soutěžních turnajů.

 

2) Vedlejší formy činnosti

 • propagace aktivního životního stylu

 • spolupráce s jinými organizacemi při naplňování hlavní činnosti sdružení

 • podpora organizací se stejným nebo podobným cílem, jako je cíl sdružení

 • pořádání a zajištění kulturně-společenských akcí, které budou součástí hlavní činnosti sdružení

 • zajištění finančních prostředků potřebných pro rozvoj a udržení činností sdružení

 • vytváření ekonomické a materiálně technické základny pro plnění svého cíle, a to zejména vlastní hospodářskou činností.

 

3) Další formy a konkretizaci činností stanoví členská schůze.

 

čl. IV

Členství ve sdružení

Členství ve sdružení je dvojího charakteru – Aktivní a Sympatizující.

 

1) Aktivní členství

 

a) Aktivním členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

b) Přihlášku k Aktivnímu členství přijímá výbor sdružení. V písemné přihlášce vyjadřuje svým podpisem osoba souhlas se stanovami a cíli sdružení. Pro přijetí Aktivního člena je potřeba souhlas 3/4 členů výboru. Aktivní členství vzniká dnem přijetí za aktivního člena.

 

c) Dokladem Aktivního členství je evidovaný členský průkaz, vydaný výborem sdružení a opatřený otiskem razítka sdružení a podpisem předsedy.

 

d) Zakládajícími Aktivními členy sdružení jsou fyzické osoby, které se účastnily činnosti přípravného výboru a proti jejichž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

e) Aktivní členství zaniká

 • doručením písemného oznámení Aktivního člena o vystoupení výboru sdružení

 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení. Písemný návrh na vyloučení, s uvedením důvodů, může podat kterýkoliv Aktivní člen sdružení.

 • úmrtím nebo zánikem právnické osoby – Aktivního člena sdružení

 • zánikem sdružení.

Při zániku Aktivního členství je povinností odevzdat členský průkaz.

 

f) Aktivní člen má právo

 • účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován

 • účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení

 • být volen do orgánů sdružení, pokud dosáhne 18 let věku

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

 • podílet se na stanovování náplně a forem činnosti sdružení

 • podílet se na výhodách, které sdružení poskytuje svým členům

 • přispívat na činnost sdružení dobrovolným členským příspěvkem v libovolné výši

 • vystoupit ze sdružení

 

g) Aktivní člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení

 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení

 • přispívat svou činností k dosažení cílů sdružení a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy

 • sdělovat výboru sdružení změny údajů, které jsou u členů evidovány

 • zaplatit členský příspěvek, usnese-li se na jeho výši a způsobu úhrady členská schůze sdružení.

 

h) Z Aktivního členství nevyplývá povinnost platit členské příspěvky. Členské příspěvky musí být Aktivními členy uhrazeny pouze v případě, že se pro dané období na jejich výši usnese členská schůze. Po dobu trvání sdružení, ani v případě jeho zrušení, není Aktivní člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

 

2) Sympatizující členství

 

a) Sympatizujícím členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli sdružení.

 

b) Přihlášku k Sympatizujícímu členství přijímá kterýkoliv člen výboru sdružení. V písemné přihlášce vyjadřuje svým podpisem osoba souhlas se stanovami a cíli sdružení. Pro přijetí Sympatizujícího člena je potřeba souhlasu jednoho člena výboru. Sympatizující členství vzniká dnem přijetí za Sympatizujícího člena.

 

c) Dokladem Sympatizujícího členství je evidovaný členský průkaz, vydaný výborem sdružení a opatřený otiskem razítka sdružení a podpisem předsedy.

 

e) Sympatizující členství zaniká

 • doručením písemného oznámení Sympatizujícího člena o vystoupení výboru sdružení

 • rozhodnutím výboru sdružení o vyloučení. Písemný návrh na vyloučení, s uvedením důvodů, může podat kterýkoliv člen sdružení.

 • úmrtím nebo zánikem právnické osoby – Sympatizujícího člena sdružení

 • zánikem sdružení.

Při zániku Sympatizujícího členství je povinností odevzdat členský průkaz.

 

f) Sympatizující člen má právo

 • podílet se na výhodách, které sdružení poskytuje svým Sympatizujícím členům, má-li splněny všechny povinnosti vůči sdružení

 • morálně i aktivně podporovat existenci a činnosti sdružení

 • účastnit se členské schůze

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení

 • vystoupit ze sdružení.

 

g) Sympatizující člen má povinnost

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly sdružení

 • sdělovat výboru sdružení změny údajů, které jsou u členů evidovány

 • přispívat na činnost sdružení členským příspěvkem ve výši, kterou stanoví výbor sdružení pro daný rok.

 

h) Výše členského příspěvku může být, na základě rozhodnutí výboru sdružení, u Sympatizujícího člena pro daný rok snížena nebo zcela zrušena, podílí-li se Sympatizující člen sdružení aktivně na přípravě a organizování činností sdružení. Po dobu trvání sdružení, ani v případě jeho zrušení, není Sympatizující člen sdružení oprávněn požadovat vrácení svých členských příspěvků.

 

čl. V

Orgány sdružení

 

Orgány sdružení jsou:

 • členská schůze

 • výbor a předseda sdružení

 • revizor sdružení

 

čl. VI

Členská schůze

 

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení. Schází se nejméně jednou ročně.

 

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Pozvánky na členskou schůzi zasílá výbor všem Aktivním členům sdružení elektronickou poštou, SMS nebo doporučeným dopisem minimálně týden před jejím konáním.

 

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také, požádá-li o to písemně 1/4 Aktivních členů sdružení nebo revizor sdružení, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

4) Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina Aktivních členů sdružení.

Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor sdružení nejpozději do jednoho měsíce, ale ne dříve než za 10 dnů, náhradní členskou schůzi. Tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných Aktivních členů.

 

5) Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných Aktivních členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. Hlasovací právo všech Aktivních členů je rovné.

 

6) Každý Aktivní člen může pověřit jiného Aktivního člena zastupováním a hlasováním na členské schůzi. Údaje o pověření oznámí písemně s podpisem nebo emailem s ověřeným elektronickým podpisem výboru zastupovaný Aktivní člen nejpozději den před zahájením členské schůze. Za právnickou osobu vykonává hlasovací právo jeden zástupce písemně pověřený jejím statutárním orgánem, který toto pověření musí předložit.

 

7) Členská schůze

 • schvaluje stanovy sdružení a jejich změny; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas více než 66% přítomných Aktivních členů

 • volí výbor sdružení a revizora na dobu 2 let

 • schvaluje rozpočet, výroční zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu

 • určuje formy a konkretizaci činností pro další období

 • schvaluje vnitřní směrnice, podle nichž se bude řídit chod sdružení, a které jsou pro všechny členy závazné; pro přijetí vnitřní směrnice je potřeba souhlas více než 66% přítomných Aktivních členů

 • rozhoduje o všech dalších otázkách, které jí předloží k rozhodnutí výbor nebo revizor

 • rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků pro Aktivní členy a o osvobození od nich

 • rozhoduje o vyloučení Aktivního člena

 • rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí tohoto rozhodnutí je potřeba souhlas více než 75% přítomných Aktivních členů.

 

8) O konání členské schůze je proveden zápis jehož vyhotovení zabezpečuje výbor sdružení do 30 dnů od jejího konání. Zápis se spolu se seznamem přítomných Aktivních členů uchovává v archivu sdružení po celou dobu jeho trvání. Každý Aktivní člen sdružení může obdržet kopii zápisu z členské schůze.

 

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 

1) Výbor je výkonným orgánem sdružení, který je ze své činnosti odpovědný členské schůzi.

 

2) Výbor sdružení je čtyřčlenný, jeho funkčním obdobím jsou dva roky. Opětovné zvolení výboru je možné.

 

3) Ze svého středu volí výbor předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení. Hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

 

4) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

 • se schází podle potřeby, nejméně však 2 x ročně

 • připravuje výroční zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti, vydává vnitřní směrnice

 • na nejbližší schůzi výboru projedná záležitost, požádá-li o to člen sdružení

 • rozhoduje o vzniku členství Aktivního člena

 • vede seznam členů sdružení

 • rozhoduje o výši a způsobu úhrady členských příspěvků pro Sympatizující členy a o osvobození od nich

 • rozhoduje o vyloučení Sympatizujícího člena

 • rozhoduje o všech záležitostech, které stanovy nevyhrazují členské schůzi. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými členskou schůzí.

 

5) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení a jedná samostatně jménem sdružení. Jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

 

6) Prvními členy výboru jsou členové přípravného výboru.

 

čl. VIII

Revizor sdružení

 

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze.

 

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávy. Tyto předkládá členské schůzi.

 

3) Dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi.

 

4) V rámci své působnosti je revizor oprávněn

 • nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se sdružení

 • svolat mimořádné jednání výboru či členské schůze, jestliže to vyžadují zájmy sdružení

 • má právo účastnit se jednání výboru a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.

 

5) V případě, že revizor sdružení zjistí nedostatky, je oprávněn požádat písemně výbor o svolání mimořádné členské schůze. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor sdružení svolat do jednoho měsíce.

 

6) Jeho funkčním obdobím jsou dva roky.

 

7) Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k sdružení v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.

 

čl. IX

Zásady hospodaření

 

1) Sdružení je neziskovou organizací. Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým, hmotným a nehmotným majetkem.

 

2) Příjmy budou tvořit členské a účelové příspěvky, dotace, granty a dary tuzemských nebo zahraničních osob (fyzických i právnických) a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (vstupné, startovné, zápisné, kurzovné, platby za pobyt, a další), popřípadě výnosy z vlastní činnosti sdružení, výnosy z majetku sdružení nebo výnosy z jiných finančních zdrojů. Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

 

3) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. O použití prostředků sdružení rozhoduje výbor sdružení.

 

4) Za hospodaření sdružení odpovídá výbor sdružení.

 

5) K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 10.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z Aktivních členů sdružení pokladníka.

 

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

 

Zbude-li po likvidaci sdružení nějaký majetek, rozhodne členská schůze, jak s ním naložit.
Zbylý majetek lze

 • rozdělit rovným dílem mezi Aktivní členy sdružení

 • převést na neziskovou právnickou osobu, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

 

čl. XI

Závěrečná a přechodná ustanovení

 

1) Sdružení vzniklo registrací na MV ČR dne 2. 10. 2007 a tyto stanovy navazují na již registrované stanovy sdružení.

 

2) Tento návrh stanov byl schválen Členskou schůzí sdružení dne 6. 1. 2008 a tyto stanovy nabývají platnosti dnem registrace na MV ČR.

 

3) Tyto stanovy mohou být měněny nebo doplňovány písemnými po sobě jdoucími dodatky.

 

4) Dojde-li mezi členy sdružení ke sporu o výklad těchto stanov, je k jejich výkladu oprávněna členská schůze.

 

5) Tyto stanovy se vyhotovují ve třech stejnopisech, z nichž dva budou přiloženy k návrhu na registraci a jeden bude založen v dokumentech sdružení.

 Stanovy jsou zde ke stažení: [formát PDF, velikost 116 kB]